Jana Šrédlová

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od Jana Šrédlová

Sběrné místo na odpady

Od 18. 4. 2020 znovu otevřeno každou sobotu 16 – 17 hodin a to pouze pro občany Smědčic.

Ti mohou vozit bio odpad, větve, velkoobjemový odpad (např. matrace, nábytek, koberce) a kovy. Jiné odpady nebudou akceptovány.

Dotované kompostéry

Občané Smědčic si mají možnost objednat přes obec kompostéry, 85% by bylo uhrazeno z dotace, pokud by se ji podařilo získat. Pokud tedy máte o nějaký ze čtyř níže uvedených kompostérů zájem, prosím, závaznou písemnou objednávku s objemem a cenou kompostéru zaslat na OÚ Smědčice do 26. 4. 2020.Pokud by dotace nevyšla, kontejnery se kupovat nebudou.

 

Kompostery_produktovy list

JRK s.r.o. dodala tyto informace:

Na český trh dodáváme kvalitní kompostéry již více jak 10 let. Jedná se o nejlepší variantu, jak předcházet vzniku odpadu a výrazně si snížit množství produkovaného odpadu, který zatěžuje obecní rozpočet.

Výhody námi dodávaných kompostérů:

  • Životnost minimálně 20 let
  • Materiál z kvalitního plastu, síla stěny minimálně 6mm, UV stabilní (neztrácí časem barvu)
  • Chytrý systém vnitřního žebrování a provzdušňovacích otvorů pro optimální proces rozkladu bioodpadu
  • Vysoká tepelná izolace – nezbytné pro rychlé a kvalitní kompostování
  • Proces kompostování urychlen až o 50%
  • Velmi jednoduchá manipulace při vkládání/překopávání/vyndavání kompostu díky pohodlnému přístupu ze všech stran
  • Díky celkové uzavřené konstrukci se eliminují vnější vlivy a zabraňuje se vniku škůdců
  • Jako jediný kompostér na světovém trhu s certifikátem Repairably – veškeré díly držíme skladem. V případě zničení jakéhokoliv dílu jednoduchá náhrada za zlomek původní ceny. Není nutné pořizovat celý kompostér znovu.
  • Elegantní design vhodný pro jakoukoliv zahradu

Jsme největším dodavatelem kvalitních kompostérů v ČR přes 10 let, proto jsou všechny naše produkty časem prověřené a můžeme za ně 100% ručit. 

 

V příloze přikládám názorné video, kde uvidíte konstrukci těchto kompostérů a manipulaci s nimi. Dle povytažení spojovací tyče lze otevřít pouze spodní část, či úplně celou stěnu.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ShRGOzi3Wb4&t=6s

 

Projektové ceny nejčastěji dodávaných kompostérů:

 

675 litrů – 2500 Kč bez DPH

1050 litrů – 3500 Kč bez DPH

1400 litrů – 5000 Kč bez DPH

2000 litrů – 7000 Kč bez DPH

 

Doporučuji využít pouze tyto 4 varianty, které pokryjí jak malé zahrady, tak i ty velké. 

 

Obecně platí, že 1litr objemu kompostéru = 1m2 plochy zahrady

 

Ke každému kusu kompostéru také dodáváme brožuru „Kompostování v domácích kompostérech“, protože víme, že osvěta obyvatel je stejně důležitá jako kvalitní produkt.

Vyjádření Osecké zemědělské společnosti k hubení hrabošů

Aplikace rodenticidu (přípravku na hubení myšovitých) na polích obhospodařovaných Oseckou zemědělskou společností  je uskutečněna z důvodu Mimořádného rostlinolékařského opatření, vydaného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) s cílem snížit početnost a omezit šíření kalamitně přemnoženého hraboše polního.

Aplikace je umožněna pouze za striktně vymezených podmínek a pouze na polích, na kterých ÚKZÚZ provedl místní šetření a zjistil kalamitní výskyt. K ošetření je povolen přípravek Stutox II, granule, které jsou aplikovány na povrch půdy.

Častý je dotaz, zda přípravek představuje ohrožení pro domácí zvířata. Rodenticid je toxický při pozření, proto je formulován tak, aby nebyl pachově atraktivní a nelákal k sežrání. Při pozření otrávené myši jisté riziko existuje, přesto v oblastech, kde je Stutox aplikován, nejsou hlášeny úhyny domácích zvířat. Pole jsou povinně osazena informačními tabulemi o omezení vstupu, za vstup domácích zvířat samozřejmě zodpovídá majitel. Vlivem vzdušné vlhkosti se granule během 2-3 dní zcela rozpadnou. Tím je redukována expozice a riziko otravy necílových organismů.

Druhý častý dotaz se týká reziduí v půdě a vodě. Účinná látka (fosfid zinečnatý) se po setkání s vlhkostí rozpadá na základní prvky vodík, fosfor a zinek a jejich sloučeniny, které jsou v půdě normálně zastoupeny. Proto pro půdu ani spodní vody žádné riziko nepředstavuje.

Ač se to na první pohled nezdá patrné, kalamita hraboše už není záležitostí Moravy, ale i Čech. Přemnožený hraboš není huben jen jako polní škůdce, ale také proto, že je významným a prokázaným nositelem chorob přenosných na člověka a hospodářská zvířata, například tularémie, leptospiróza, toxoplasmosa, ale i klíšťová encefalitida a borelióza.

Ing. Kateřina Málková Ph.D.,specialista RV

tel: 702 006 399

Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s.

Oznámení o ošetření polí látkou proti hrabošům

Osecká zemědělská a obchodní společnost oznamuje, že aplikovala látku RODENTICID (pro hubení hrabošů) na některá pole v katastru obce Smědčice a Bušovice.

Jedná se o pole mezi Smědčicemi a Bušovicemi. Pole jsou označena cedulemi s upozorněním.

Pole ošetřené přípravkem RODENTICID 1. 4. 2020

Projednání výsledků kontroly MV – na zasedání zastupitelů dne 10. 3. 2020

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí výsledek kontroly MV ČR, která proběhla na OÚ Smědčice 28. 1. 2020. Nalezeny 2 pochybení:

1) porušení  § 12 odst. 4 věty druhé zákona o obcích – některé chybějící údaje v evidenci právních předpisů obce 

2) porušení  § 14 odst. 5 písm. d) InfZ zákona o svobodném přístupu k informacím – v některém případě poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacích po zákonem stanovené lhůtě (kdy jako datum doručení byl brán termín přihlášení odpovědné osoby do DS, a ne datum podání žádosti)

Dále vzalo zastupitelstvo  na vědomí  již provedená odstranění nedostatků – doplnění evidence právních předpisů obce  tak, aby obsahovala všechny náležitosti požadované § 12 odst. 4 zákona o obcích  a nápravná opatření k zamezení opakování chyb – žádosti o informace budou řádně vyřizovány ve lhůtě 15 dnů od data podání žádosti, stanovené v § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Podklady za kontrolované období : jednací řád zastupitelstva obce, vedení úřední desky, zápisy ze zasedání + oznámení o jejich konání,  záměry obce nakládat nemovitým majetkem a následné úkony a právní jednání, zvolení finančního a kontrolního výboru a jejich složení, vybraná podání občanů spadající do samostatné působnosti obce, včetně doložení způsobu jejich vyřízení, obecně závazné vyhlášky vydané v kontrolovaném období a jejich evidence, soubor povinně zveřejňovaných informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím, vč. výroční zprávy o činnosti, spisový materiál vedený k vyřízeným žádostem o poskytnutí informací v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím, dohody či smlouvy uzavřené v rámci pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce, kronika obce.

 

Protokol o výsledku kontroly byl po doručení z MV zaslán e-mailem zastupitelům obce k seznámení.

Střednědobý výhled rozpočtu obce Smědčice 2021 – 2023

Střednědobý výhled rozpočtu obce Smědčice 2021-2023 [.pdf, 107 KB]

Pomoc při zvládání základních životních potřeb

Vláda ČR doporučuje osobám starším 70 let , nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem neodkladné zdravotní péče.

Proto obec bude zajišťovat těmto osobám a dále osobám s onemocněním, o které se nemá kdo postarat, pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

Pokud budete pomoc potřebovat, volejte na číslo 724 181 354 (starostka).