Úřední deska

Město Rokycany: Nařízení č.3/2014

Nařízení č.3/2014, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím

Nabídka pozemků Státního pozemkového úřadu k náhradním restitucím.

Seznam pozemků

Text k nabídce

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná ve středu 18.6.2014 od 19 hodin v sále Obecního domu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Schválení Závěrečného účtu
 5. Rozpočtové opatření
 6. Přesunutí zpomalovacího prahu
 7. WC na koupališti
 8. Veřejné osvětlení
 9. Prodej komunikace
 10. Různé
  • schválení výstavby studny
  • chodník před OÚ
  • zbourání stavby na hřbitově
 11. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 12.06.2014
Svěšeno z úřední desky dne:

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2013

Návrh závěrečného účtu
Zpráva o přezkumu hospodaření
Výkazy: Fin 2-12, Rozvaha , Výkaz zisku a ztrát, Příloha

Oznámení o záměru prodat pozemek

Obec Smědčice

Smědčice 32

338 24 p.Břasy 1

IČO 00573850

Oznámení o záměru  prodat pozemek

Obec Smědčice zveřejňuje podle § 39, odst. 1, zák. č. 128 / 2000 Sb. o obcích,
v platném znění

záměr prodat pozemek

č.p. 293/10, v k.ú. Sedlecko, o celkové výměře 360 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,v majetku obce Smědčice, zapsaný na LV 3.

Poučení
Dle citovaného zákona mají zájemci i občané právo, se k tomuto záměru vyjádřit písemně, Obecnímu úřadu ve Smědčicích nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení.

Zájemce bude vybrán do 15 dnů od uzavření termínu podání nabídek.

Přílohu tvoří katastrální mapa s vyznačením pozemku.

Smědčice dne 26.5.2014

Jana Šrédlová

starostka obce

Vyvěšeno dne: 26.5.2014

Svěšeno dne:

Mapa

Naskenovaný dokument

Oznámení ke stálému seznamu voličů obce Smědčice

Obecní úřad Smědčice

Smědčice 32

33824 p.Břasy 1

Smědčice 12.5.2014

Oznámení ke stálému seznamu voličů obce Smědčice

Každý občan obce Smědčice, který má volební právo, má možnost nahlédnout do stálého seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, ( 23. a 24. 5. 2014), aby se ujistil, zda je v seznamu zapsán.

Jana Šrédlová – starostka obce

Naskenovaný dokument s podpisem a razítkem

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Plzeňský kraj

Vyhláška