Úřední deska

Oznámení: Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Oznámení

Oznámení o záměru směnit pozemky

Oznámení o záměru směnit pozemky

Příloha 1

Příloha 2

Veřejná vyhláška rozhodnutí o umístění stavby a povolení stavby

Veřejná vyhláška rozhodnutí o umístění stavby a povolení stavby Smědčice – Rodinný dům s přistavěnou garáží, přístřeškem pro osobní automobil, ČOV, vrtaná trubní studna, přípojky plynu, kanalizace, oplocení

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné ustavující zasedání obecního zastupitelstva se koná v pátek 7.11.2014 od 19 hodin v sále Obecního domu.
Program:

 1. Složení slibu zastupitelů a rozdání osvědčení
 2. Určení zapisovatele
 3. Volba ověřovatelů
 4. Schválení programu
 5. Určení počtu místostarostů
 6. Určení, které funkce budou zastupitelé vykonávat jako uvolnění
 7. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
 8. Volba starosty
 9. Volba místostarosty
 10. Určení počtu členů kontrolního a finančního výboru
 11. Volba předsedy a členů finančního výboru
 12. Volba předsedy a členů kontrolního výboru
 13. Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členů výborů
 14. Volba pověřeného zástupce pro jednání o ÚP
 15. Schválení příjmu dotace od PK na opravu komunikace a podepsání smlouvy
 16. Povodňová komise
 17. Různé
 18. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 29.10.2014

Svěšeno z úřední desky dne:

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Strana č.1

Strana č.2

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná ve středu 8.10.2014 od 19 hodin v sále Obecního domu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Dopravní koncept
 5. Územní plán
 6. Prodej komunikace p.č. 293/10 a 293/12 v k.ú. Sedlecko
 7. Prodej pozemku p.č. 418/38 a 418/26 v k.ú. Smědčice
 8. Vyjádření k projektové dokumentaci k výstavbě RD p.č.502/22
 9. Smlouva s firmou EKOKOM
 10. Výběr firmy na opravu místních komunikací
 11. Smlouva o dílo s vybranou firmou
 12. Smlouva o stavbě s ČEZ
 13. Rozpočtové opatření
 14. Směna částí pozemků p.č. 107 a 110 – oznámení záměru
 15. Volba zástupce pro věci technické na zateplení OD
 16. Zadávací dokumentace projektu na zateplení
 17. Různé – oprava zápisu ze dne 11.8.2014 – bod č. 4
 18. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 01.10.2014

Svěšeno z úřední desky dne: