Úřední deska

Záměr obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce

OZNÁMENÍ OBCE SMĚDČICE

Obec Smědčice,Smědčice 32, 338 24 p.Břasy 1,IČ 00573850

o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce

v souladu s ust.§ 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje obec Smědčice svůj záměr

PRONAJMOUT MALÉ POHOSTINSTVÍ

část nemovitosti –budovy Smědčice 32, ve vlastnictví obce Smědčice,

zapsané na listě vlastnickém č.1001 pro KÚ. Smědčice.

Prostory:

pohostinství ( 39,69 m²) a kuchyňka ( 6,82 m² ) vč. vnitřního vybavení,

sklad (16,57 m²)

letní terasu s posezením, společné prostory včetně WC

K záměru obce se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky na obecním úřadě ve Smědčicích, vždy v úterý od 17.00 do 19.00 hodin, popřípadě poštou na adresu výše uvedenou, a to ode dne zveřejnění tohoto záměru do 02.02.2015

Nabídka musí obsahovat údaje o zájemci, záměr budoucího využití nemovitosti, včetně představ zájemce o provedení případných stavebně technických úprav nemovitosti souvisejících s jejich budoucím využití a jejich financování, o výši nájemného a o době nájmu..

Prohlídka nabízených prostor je možný po dohodě se stávajícím nájemcem.

UPOZORNĚNÍ:Energie i vytápění hradí nájemce, vytápění přímotopy a krbová kamna

Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

Ve Smědčicích 13.1.2015 Jana Šrédlová -starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce obce: 13.1.2015

Sejmuto z úřední desky dne:

Vyvěšeno v elektronické podobě dne:

Naskenované oznámení

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 19.1.2015 od 18.00 hodin na Obecním úřadě.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Další postup zateplení budovy OD
 5. Nový výběr firmy na zateplení budovy OD + smlouva o dílo
 6. Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZem – VB kNN
 7. Různé – zaměstnanci pro obec
 8. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 12.1.2015

Svěšeno z úřední desky dne:

Naskenované oznámení

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci
„Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“

Veřejná vyhláška, oznámení zahájení územního řízení

Veřejná vyhláška, oznámení
zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, Rodinný dům včetně přívodu vody ze studny, přívodu elektrické energie a čistírny odpadních vod se zaústěním do kanalizace pro veřejnou potřebu na pozemkových parcelách č. 236, 293/10 v katastrálním území Sedlecko.

Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení stavebního řízení

Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení stavebního řízení, Lokalita RD ve Smědčicích, SO 101 – komunikace

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 5.1.2015 od 18.30 hodin na Obecním úřadě.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Schválení výběrového řízení na zateplení budovy OD
 5. Schválení vybrané firmy na zateplení budovy OD + smlouva o dílo
 6. Různé
 7. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 29.12.2014

Svěšeno z úřední desky dne:

Pozvánka na zasedání

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v úterý 23.12.2014 od 18.30 hodin v sále Obecního domu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Schválení rozpočtu na rok 2015
 5. Směna pozemků dle Oznámení o záměru obce ze dne 14.11.2014
 6. Žádost o příspěvek na rekonstrukci sociálního zařízení pro ZŠ Chrást
 7. Určení zástupců do DSO zásobování vodou Bušovice – Smědčice
 8. Rozpočtové opatření č.4
 9. Změna v systému třídění komunálního odpadu (kovy a bio odpad)
 10. Smlouva s firmou EKO KOM
 11. Různé
 12. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 16.12.2014

Svěšeno z úřední desky dne

Naskenované oznámení