Úřední deska

Zápis ze zasedání zastupitelstva 14.7.2014

Zápis ze zasedání

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení územního řízení

Veřejná vyhláška oznámení o zahájení územního řízení a řízení o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na stavbu Smědčice – novostavba rodinného domu s přístřeškem pro osobní automobil, …

Oznámení o záměru prodat pozemek

Smědčice dne 12.8.2014

Obec Smědčice
Smědčice 32
338 24 p.Břasy 1
IČO 00573850

Oznámení o záměru prodat pozemek

Obec Smědčice zveřejňuje podle § 39, odst. 1, zák. č. 128 / 2000 Sb. o obcích,
v platném znění

záměr prodat pozemky

1) p.č. 418/38, v k.ú. Smědčice, o celkové výměře 9 m2, druh pozemku orná půda,
v majetku obce Smědčice, zapsaný na LV 10001

2) p.č. 418/26, v k.ú. Smědčice, o celkové výměře 30 m2, druh pozemku orná půda,
v majetku obce Smědčice, zapsaný na LV 10001

Poučení
Dle citovaného zákona mají zájemci i občané právo, se k tomuto záměru vyjádřit písemně, Obecnímu úřadu ve Smědčicích nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení.

Zájemce bude vybrán na nejbližším zasedání zastupitelů obce Smědčice od uzavření termínu podání nabídek.

Přílohu tvoří katastrální mapa s vyznačením pozemku.

Obec Smědčice upozorňuje, že veškeré právní, administrativní, případně geodetické úkony spojené s převodem pozemků vyřizuje a v plné výši hradí kupující

Jana Šrédlová
starostka obce

Vyvěšeno dne: 13.8.2014

Svěšeno dne:

Naskenovaná verze

Oznámení o záměru prodat pozemek

Smědčice dne 12.8.2014

Obec Smědčice
Smědčice 32
338 24 p.Břasy 1
IČO 00573850

Oznámení o záměru prodat pozemek

Obec Smědčice zveřejňuje podle § 39, odst. 1, zák. č. 128 / 2000 Sb. o obcích,
v platném znění

záměr prodat pozemky

1) p.č. 293/10, v k.ú. Sedlecko, o celkové výměře 360 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
v majetku obce Smědčice, zapsaný na LV 3

2) p.č. 293/12, v k.ú. Sedlecko, o celkové výměře 585 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob vzužití ostatní komunikace, v majetku obce Smědčice, zapsaný na LV 3

Poučení
Dle citovaného zákona mají zájemci i občané právo, se k tomuto záměru
vyjádřit písemně, Obecnímu úřadu ve Smědčicích nejpozději do 15 dnů
ode dne vyvěšení.

Zájemce bude vybrán na nejbližším zasedání zastupitelů obce Smědčice od uzavření termínu podání nabídek.

Přílohu tvoří katastrální mapa s vyznačením pozemku.

Obec Smědčice upozoňuje zájemce, že veškeré administrativní, právní, případně geodetické úkony spojené s převodem pozemku vyřizuje a hradí v plné výši kupující.

Jana Šrédlová
starostka obce

Vyvěšeno dne: 13.8.2014

Svěšeno dne:

Naskenovaná verze

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 11.8.2014 od 19 hodin v sále Obecního domu.

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Smlouva s Ing. Arch. Martinem Kondrem
  5. Pasport místních komunikací
  6. Různé
  7. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 4.8.2014
Svěšeno z úřední desky dne:

Informace o volbách do zastupitelstev obcí

Dokument obsahuje informace:

  • Zveřejnění registračních úřadů v působnosti MÚ Rokycany
  • Stanovení počtu podpisů na petice k podpoře kandidatury