Úřední deska

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 5758

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ    č. 5758

Záměr obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce

OZNÁMENÍ OBCE SMĚDČICE

Obec Smědčice,Smědčice 32, 338 24 p.Břasy 1,IČ 00573850

o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce

v souladu s ust.§ 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje obec Smědčice svůj záměr

PRONAJMOUT MALÉ POHOSTINSTVÍ

část nemovitosti –budovy Smědčice 32, ve vlastnictví obce Smědčice,

zapsané na listě vlastnickém č.1001 pro KÚ. Smědčice.

Prostory:

pohostinství ( 39,69 m²) a kuchyňka ( 6,82 m² ) vč. vnitřního vybavení,

sklad (16,57 m²)

letní terasu s posezením, společné prostory včetně WC

K záměru obce se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky na obecním úřadě ve Smědčicích, vždy v úterý od 17.00 do 19.00 hodin, popřípadě poštou na adresu výše uvedenou, a to ode dne zveřejnění tohoto záměru do 02.02.2015

Nabídka musí obsahovat údaje o zájemci, záměr budoucího využití nemovitosti, včetně představ zájemce o provedení případných stavebně technických úprav nemovitosti souvisejících s jejich budoucím využití a jejich financování, o výši nájemného a o době nájmu..

Prohlídka nabízených prostor je možný po dohodě se stávajícím nájemcem.

UPOZORNĚNÍ:Energie i vytápění hradí nájemce, vytápění přímotopy a krbová kamna

Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

Ve Smědčicích 13.1.2015 Jana Šrédlová -starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce obce: 13.1.2015

Sejmuto z úřední desky dne:

Vyvěšeno v elektronické podobě dne:

Naskenované oznámení

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 19.1.2015 od 18.00 hodin na Obecním úřadě.

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Další postup zateplení budovy OD
  5. Nový výběr firmy na zateplení budovy OD + smlouva o dílo
  6. Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZem – VB kNN
  7. Různé – zaměstnanci pro obec
  8. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 12.1.2015

Svěšeno z úřední desky dne:

Naskenované oznámení

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci
„Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“

Veřejná vyhláška, oznámení zahájení územního řízení

Veřejná vyhláška, oznámení
zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, Rodinný dům včetně přívodu vody ze studny, přívodu elektrické energie a čistírny odpadních vod se zaústěním do kanalizace pro veřejnou potřebu na pozemkových parcelách č. 236, 293/10 v katastrálním území Sedlecko.