Úřední deska

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 7.4.2014 od 19:00 v sále Obecního domu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Smlouva o zapůjčce pozemku dle záměru obce
 5. Smlouva s p. Taušem – ÚP
 6. Vstup do MAS Světovina
 7. Podpora meziobecní spolupráce
 8. Smlouva s PMDP – linka 7.18
 9. Schválení účetní závěrky a hospodaření obce
 10. Prodej komunikace na Sedlecku obci Bušovice
 11. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro další vol. období
 12. Sjednocení domu č.p. 32 a přístaveb pod jedno č.p.
 13. Kanalizační řád
 14. Dotace na opravu místní komunikace – projekt na SP
 15. Změna využití pozemku p.č 418/25 z orné půdy na komunikaci
 16. Změny v ÚP
 17. Různé
  • výstavba dvou nových RD směr Bušovice
  • oznámení o záměru výstavby na Sedlecku
  • kontejner na odložené šatstvo
  • info vodovod
  • Divadelní soustředění u koupaliště
  • přendání poštovní schránky
 18. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 31.03.2014

Svěšeno z úřední desky dne:

Oznámení informací o volbách do Evropského parlamentu v obci Smědčice

Oznámení

Krajský úřad: Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška – zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Změna územního rozhodnutí spočívající v umístění jiného rodinného domu na pozemku parc.č. 502/23 v katastrálním území Smědčice.

Veřejná vyhláška – oznámení projednávání zadání územního plánu Bušovice

Veřejná vyhláška – oznámení projednávání zadání územního plánu Bušovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva 17.2.2014

Zápis ze zasedání

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v úterý 17.2.2014 v sále Obecního domu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Dodatek o smlouvě na zajištění o dopravní obslužnosti
 5. Nový nájemce hospody
 6. Rozpočtové opatření
 7. Žádost o finanční příspěvek – Aragonit
 8. Hasičárna na Sedlecku
 9. Různé
 10. Diskuze

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 10.2.2014
Svěšeno z úřední desky dne: