Úřední deska

Záměr obce pronajmout malé pohostinství

OZNÁMENÍ OBCE SMĚDČICE

o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce

v souladu s ust.§ 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje obec Smědčice svůj záměr

PRONAJMOUT MALÉ POHOSTINSTVÍ

část nemovitosti – budovy Smědčice 32, ve vlastnictví obce Smědčice,

zapsané na listě vlastnickém č.1001 pro KÚ. Smědčice

prostory:

pohostinství ( 39,69 m²), kuchyňku ( 6,82 m² ) vč. vnitřního vybavení,

sklad (16,57 m²)

letní terasu s posezením, společné prostory včetně WC

K záměru obce se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky na obecním úřadu ve Smědčicích vždy v pondělí  od 17.00 do 19.00 hodin, popřípadě poštou na adresu níže uvedenou, a to ode dne zveřejnění tohoto záměru do 12.02.2014.

Nabídka musí obsahovat údaje o zájemci, záměr budoucího využití nemovitosti, včetně představ zájemce o provedení případných stavebně technických úprav nemovitosti souvisejících s jejich budoucím využití a jejich financování, o výši nájemného a o době nájmu..

Prohlídka nabízených prostor vždy v pondělí od 17 do 19 hod. Jiný termín po dohodě na tel.čísle 724 181 354.

UPOZORNĚNÍ:Energie bude hradit nájemce, vytápění přímotopy a krbová kamna

Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

 Jana Šrédlová – starostka obce

Obec Smědčice, IČ 00573850

Smědčice 32, 338 24 p.Břasy 1

Ve Smědčicích 23.1.2014

Vyvěšeno na úřední desce obce: 23.1.2014

Sejmuto z úřední desky dne: 

Vyvěšeno v elektronické podobě dne:

Naskenovaný dokument

Krajská veterinární správa: Zdravotní zkoušky

Určeno chovatelům hospodářských zvířat v Plzeňském kraji.

Zdravotní zkoušky – preventivní a diagnostické úkony u hospodářských zvířat

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v úterý 21.1.2014 v 19.00 v sále Obecního domu.

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Koupě prasečáku
  5. Dotace – stabilizace a obnova venkova
  6. Výpověď hospoda – p. Švajcr
  7. Záměr obce pronajmout hospodu
  8. Dotace dětské hřiště
  9. Zvýšení odměny neuvolněného starosty
  10. Úspora energií na VO
  11. Různé
  12. Diskuze

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 13.01.2014

Svěšeno z úřední desky dne: 21.01.2014

Oznámení o novém katastrálním území

Oznámení

Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí pro stavbu: Bušovice a Smědčice napojení na vodovod

Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí pro stavbu: Bušovice a Smědčice napojení na vodovod

Rozpočet DSO – Zásobení vodou obcí Bušovice a Smědčice na rok 2014

Rozpočet DSO – Zásobení vodou obcí Bušovice a Smědčice na rok 2014

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 2.12.2013 v 19.00
v sále Obecního domu .

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Schválení rozpočtu 2014
  5. Rozpočtové opatření č.5
  6. Zprávy výborů
  7. Rozpočtový výhled
  8. Různé
  9. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 25.11.2013

Svěšeno z úřední desky dne: