Úřední deska

Oznámení o konání zasedání zastupitelů obce Smědčice

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v úterý 5.11.2013 od 19 hodin na OÚ.

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Smlouvy na zapsání přítoku koupaliště jako VB
  5. Podání žádosti o dotaci na zateplení budovy č.p.32
  6. Nabídka firem na svoz komunálního odpadu
  7. Různé –jarní výsadba stromů
  8. Diskuze,připomínky občanů

Jana Šrédlová,starostka obce

Veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby

Veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby, Smědčice – novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 449 (orná půda), parc. č. 450 (zahrada) v katastrálním území Smědčice

Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí

Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí. Smědčice – domovní čistírna odpadních vod na pozemku parc. č. 672/3 (orná půda) v katastrálním území Smědčice.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Katastrální hranice mezi k. ú. Smědčice a novým k.ú. Sedlecko

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Rokycany (dále jen „katastrální úřad“), podle
§ 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech, ve znění
pozdějších předpisů, věcně příslušný a podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný k řízení o změně hranice katastrálního území,
které je vedeno pod sp. zn. OR-218/2012-408, tímto rozhodnutím
schvaluje

vytvoření nové katastrální hranice mezi katastrálním územím Smědčice a novým katastrálním
územím (k.ú.) Sedlecko, přitom tato část katastrální hranice je i hranicí obecní mezi obcí
Smědčice, do jejíž územní působnosti náleží k. ú. Smědčice, a obcí Bušovice, do jejíž územní
působnosti přechází část území z k.ú. Smědčice nově označená jako k.ú. Sedlecko. Název
nového katastrálního území schválil Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) v souladu s
§ 3 odst. 1 písm. g) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve
znění pozdějších předpisů.
Důvodem vzniku nového k.ú. a vytvoření nové katastrální hranice je skutečnost, že v současné
době se na území k.ú. Smědčice nacházejí dvě samostatné osady: Smědčice a Sedlecko.
Přičemž osada Sedlecko, ač územně spadá do k.ú. Smědčice, je z hlediska veřejné správy
součástí obce Bušovice.

1. Nová katastrální hranice v severní části začíná na okresní hranici okresů Rokycany (obec
Smědčice) a Plzeň-sever (obec Nadryby) v hraničním znaku podrobného bodu č. 473-1731
z k.ú. Smědčice. Dále pokračuje po stávajících hranicích parcel tak, jak je podrobně popsána
v Popisu průběhu navrhované katastrální hranice ze dne 10.7. 2013 a jak je patrné z přiložené
kopie katastrální mapy s vyznačeným průběhem nové katastrální hranice (viz příloha č. 2), až
k bodu 448-3177 z k.ú. Smědčice na stávající obecní hranici mezi Smědčicemi a Bušovicemi.
Výjimku ze skutečnosti, že nová katastrální hranice probíhá po hranici stávajících parcel, tvoří
průběh hranice přes liniové stavby – dráhu a silnici. Tuto část hranice řeší geometrický plán č.
519-171/2013, ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Václavou
Arnoštovou dne 17.5.2013. Od výše uvedeného bodu 448-3177 prochází hranice nového k.ú.
Sedlecko po stávající obecní hranici obcí Smědčice a Bušovice, která se mění na hranici
katastrální mezi k.ú. Sedlecko a k.ú. Bušovice, až k bodu 467-15. Od tohoto bodu hranici
nového k.ú. Sedlecko tvoří dosavadní obecní hranice obcí Smědčice a Střapole (nově obecní
hranice obcí Bušovice a Střapole) a to až k bodu 59-8 z k.ú. Nadryby. Z uvedeného bodu 59-8
jde hranice k.ú. Sedlecko po stávající okresní hranici Rokycany, Plzeň-sever podél jižní hranice
Berounky až k počátečnímu hraničnímu znaku podrobného bodu č. 473-1731.

2. U parcel, které jsou uvedeny v příloze č. 1, se ruší jejich evidence v k.ú. Smědčice a zapisují
se do evidence v novém k.ú. Sedlecko (obec Bušovice) pod stávajícími parcelními čísly.

3. Změna čísel popisných nebude provedena. Budovy zůstanou v novém k.ú. Sedlecko
označeny stávajícími čísly popisnými vzhledem k výše uvedené skutečnosti, že veřejnou
správu v osadě Sedlecko i dosud vykonávala obec Bušovice.

Více viz plné znění rozhodnutí.

ČEZ: Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost