Úřední deska

Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Plzeňský kraj

Finanční úřad pro Plzeňský kraj V Plzni
Hálkova 14 dne
305 72 PLZEŇ 3
Čj.: 821958/13/2300-14400-403207

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 26.04.2013 do dne 27.05.2013
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj
ve dnech

pondělí od 8.00 do 17.00 hodin
středa od 8.00 do 17.00 hodin

zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj. 799960/13/2300-14400-403207,
jímž se v něm uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2013.

Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
č. 1 pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-12, o finančních
úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho
příslušné části, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 8/2012 a na
internetových stránkách Finanční správy http//cds.mfcr.cz .

L.S. Ing. Miloslav Štamberg

zástupce ředitele FÚ pro Plzeňský kraj

Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí

Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí. Smědčice – rodinný dům Hana na pozemku parc. č. 502/17 v katastrálním území Smědčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 2.4.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 2.4.2013

Opatření obecné povahy na ochranu zvláště chráněného živočicha

Opatření obecné povahy na ochranu zvláště chráněného živočicha

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v úterý 2.4.2013 v 19.00 na Obecním úřadě.

Program zasedání:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Žádost o finanční podporu – Centrum pro těl. postiž.
  5. Pronájem pozemku p.č.127 od Pozemkového úř.
  6. Vyjádření ke stavební dokumentaci
  7. Smlouva na přelož. elektroměru a rezervace příkonu s ČEZ
  8. Žádost o poskytnutí dotace z ÚP na uklízení veřejného prostranství
  9. Různé
  10. Diskuze a připomínky občanů

Vyvěšeno na úřední desce ………………..

Svěšeno z úřední desky …………………..

Starostka obce Jana Šrédlová

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání (Smědčice – rodinný dům Hana)

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 25.2.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 25.2.2013.