Úřední deska

Oznámení o záměru pronajmout pozemek

Obec Smědčice

Smědčice 32

338 24 p.Břasy 1

IČO 00573850

Smědčice dne 29.2.2012

Oznámení o záměru pronajmout pozemek

Obec Smědčice  podle § 39 ,odst. 1, zák. č. 128 / 2000 Sb. o obcích, v platném znění zveřejňuje záměr pronajmout pozemkovou parcelu

st.č. 508, druh pozemku:zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2920 m2 v k.ú. Smědčice,v majetku obce Smědčice, zapsanou na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,Katastrální pracoviště Rokycany.

Poučení

Dle citovaného zákona mají občané právo se k tomuto záměru vyjádřit písemně Obecnímu úřadu ve Smědčicích nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení.

Zájemce bude vybrán do konce měsíce března 2012.

Přílohu tvoří katastrální mapa s vyznačením pozemku.

Jana Šrédlová
starostka obce

Vyvěšeno dne: 29.2.2012

Svěšeno dne:

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 27.2. 2012 v 19.00 hodin na Obecním úřadě.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Schválení nového nájemce hospody
 5. Různé
 6. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 20.02.2012

Svěšeno z úřední desky dne:

Záměr obce pronajmout pohostinství

Obec Smědčice zvěřejňuje záměr pronajmout pohostinství v budově, která je ve vlastnictví obce.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 18.1.2012

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná ve středu 18.1. 2012 v 19.00 hodin
na Obecním úřadě.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Schválení koupě pozemku st. parc. č. 508
 5. Smlouvy o dohodě o provedené práci
 6. Záměr pronajmout nebytové prostory – pohostinství
 7. Schválení změny způsobu vytápění pohostinství
 8. Schválení odměny nové místostarostky
 9. Rozpočtové opatření č. 3 za rok 2011
 10. Schválení odpisového plánu
 11. Směrnice o účetnictví na rok 2012
 12. Směrnice o cestovních náhradách na rok 2012
 13. Schválení vyřazení majetku za rok 2011
 14. Podání žádosti na dotaci od Úřadu práce – úklid obce
 15. Různé
  • vyjádření zastupitele k odměně zastupitele
  • zpráva kontrolního výboru
  • dotace na obnovu kulturních památek
  • plánované kulturní akce
 16. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 11.01. 2012

Svěšeno z úřední desky dne:

Poplatky za svoz komunálního odpadu v roce 2012

Poplatky za svoz komunálního odpadu  a psy v roce 2012 :
Více >

Oznámení o záměru obce koupit nemovitý majetek ve vlastnictví fyzických osob

Záměr obce koupit pozemek p.č. 508 k. ú. Smědčice.

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 14.12.2011

Můžete si přečíst zápis ze zasedání zastupitelstva dne 14.12.2011.