Úřední deska

Oznámení o záměru obce koupit nemovitý majetek ve vlastnictví fyzických osob

Obecní úřad Smědčice

Smědčice 32

338 24 Břasy 1

OZNÁMENÍ


o záměru obce koupit nemovitý majetek ve vlastnictví fyzických osob

OBEC SMĚDČICE

v souladu s ust.§ 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje svůj záměr koupit

pozemky:

Více >

Návrh rozpočtu obce Smědčice pro rok 2012

Návrh rozpočtu

Územní rozhodnutí o pozemku parc.č. 608 v k.ú. Smědčice

Územní rozhodnutí mění druh pozemku parc.č. 608 v k.ú. Smědčice z orné půdy na ostatní plochu.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 7.11. 2011 v 19.00 hodin
ve společenské místnosti Obecního úřadu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemků
  p.č. 509/16, 530/1, 533/9, 533/15
 5. Nabídky zájemců o pronájem nebyt. prostor,
  výběr nového nájemce
 6. Cenová nabídka na odkup části pozemku p.č. 110
 7. Vyjádření k vybudování vrtané studny na p.č. 545/3
 8. Změny v územním plánu
 9. Schválení dodatku č. 1 od Asseco Solutions
 10. Různé – zpráva kontrolního výboru
 11. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 31.10. 2011

Svěšeno z úřední desky dne:

Oznámení obce

 • Oznámení o záměru prodat část pozemku č.p. 110 (mapka).
 • Oznámení o záměru koupit a prodat, či směnit pozemky č.p. 534 / 12 a č.p. 534 / 11 (mapka).
 • Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce – nebytové prostory bývalé knihovny.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Leták od ČEZ: Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů