Úřední deska

Oznámení o záměru prodat pozemek

Obec Smědčice

Smědčice 32

338 24 p.Břasy 1

IČO 00573850

Smědčice dne 1.9.2011

Oznámení o záměru prodat pozemek

Obec Smědčice zveřejňuje podle § 39 ,odst. 1, zák. č. 128 / 2000 Sb. o obcích, v platném znění a na základě usnesení veřejného zasedání zastupitelů obce ze dne 29.8.2011,

záměr prodat pozemkovou parcelu

č.p. 109, druh pozemku:ostatní plocha,způsob využití:ostatní komunikace, o výměře 187 m2 v k.ú. Smědčice,

v majetku obce Smědčice, zapsanou na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,Katastrální pracoviště Rokycany.

Přes pozemek vede obecní kanalizace.

Poučení

Dle citovaného zákona mají občané právo, se k tomuto záměru vyjádřit písemně,

Obecnímu úřadu ve Smědčicích nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení.

Zájemce bude vybrán do konce měsíce září 2011.

Přílohu tvoří katastrální mapa s vyznačením pozemku.

Jana Šrédlová

starostka obce

Vyvěšeno dne: 2.9.2011

Svěšeno dne:

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 29. 8. 2011 v 19.00 hodin
ve společenské místnosti Obecního úřadu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Pronájem prostor bývalého kosmetického salonu
 5. Vyjádření k pasportu stavby na pozemku p.č. 440
 6. Smlouva o zřízení věcného břemene pro spol. ČEZ na pozemku p.č. 433/33 KN
 7. Cenové nabídky nového potrubí přítoku koupaliště – výběr dodavatele
 8. Žádost o odprodej části pozemku p.č. 110
 9. Znovu projednání odprodeje pozemku p.č. 109
 10. Rozpočtová úprava č.1
 11. Různé
  • seznámení se situací duplicitního vlastnictví č.p. 189/2 (obec Smědčice – Tekro)
  • prodloužení dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce
  • cenová nabídka na průzkum MK na pozemku 502/27
 12. Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 22.8. 2011

Svěšeno z úřední desky dne:

Zápis ze zasedání zastupitelstva 18.7.2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva 18.7.2011 je k dispozici.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 18.7.2011 v 19.00 hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Stavební povolení p. Lejčko
 5. Smlouva o bezúplatném převodu poz. KN 606 – Úřad pro zastupování státu
 6. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě – přihl. trvalého pobytu
 7. Žádost o bezúplatný převod pozemků – Úřad
  pro zastupování státu 605, 607, 608, 533/15, 509/16, 530/1
 8. Komunikace na pozemku 502/27
 9. Různé – nabídka truhláře na kapličku
 10. Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.7. 2011

Svěšeno z úřední desky dne:

Oznámení o záměru koupit a prodat, či směnit pozemky

Oznámení o záměru koupit a prodat, či směnit pozemky

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 13.6.2011 v 19.00 hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Schválení kupní smlouvy p.č. 49 a 591
 5. Schválení závěrečného účtu a celoročního hospodaření včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
  a přijetí opatření.
 6. Schválení stavebního povolení RD
 7. Schválení prodeje pozemku 356/11
 8. Příspěvek na Zvíkoveckou kytičku
 9. Koupě a prodej pozemku
 10. Oprava potrubí přítoku koupaliště
 11. Schválení zaměření budovy OÚ
 12. Různé
  • oznámení o ukončení nájmu
  • žádost o pronájem
 13. Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne: 7.6.2011

Svěšeno z úřední desky dne:

Návrh závěrečného účtu 2010


Návrh závěrečného účtu 2010
, který vypracovala Petra Kondrová.