Úřední deska

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 18.7.2011 v 19.00 hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Stavební povolení p. Lejčko
 5. Smlouva o bezúplatném převodu poz. KN 606 – Úřad pro zastupování státu
 6. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě – přihl. trvalého pobytu
 7. Žádost o bezúplatný převod pozemků – Úřad
  pro zastupování státu 605, 607, 608, 533/15, 509/16, 530/1
 8. Komunikace na pozemku 502/27
 9. Různé – nabídka truhláře na kapličku
 10. Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.7. 2011

Svěšeno z úřední desky dne:

Oznámení o záměru koupit a prodat, či směnit pozemky

Oznámení o záměru koupit a prodat, či směnit pozemky

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 13.6.2011 v 19.00 hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Schválení kupní smlouvy p.č. 49 a 591
 5. Schválení závěrečného účtu a celoročního hospodaření včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
  a přijetí opatření.
 6. Schválení stavebního povolení RD
 7. Schválení prodeje pozemku 356/11
 8. Příspěvek na Zvíkoveckou kytičku
 9. Koupě a prodej pozemku
 10. Oprava potrubí přítoku koupaliště
 11. Schválení zaměření budovy OÚ
 12. Různé
  • oznámení o ukončení nájmu
  • žádost o pronájem
 13. Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne: 7.6.2011

Svěšeno z úřední desky dne:

Návrh závěrečného účtu 2010


Návrh závěrečného účtu 2010
, který vypracovala Petra Kondrová.

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 9.5.2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 9.5.2011, Více >

Rozpočet DSO – Zásobení vodou obcí Bušovice a Smědčice – rok 2011


Rozpočet DSO – Zásobení vodou obcí Bušovice a Smědčice – rok 2011

Veřejná vyhláška – daň z nemovitosti na rok 2011

Finanční úřad v Rokycanech
Malé náměstí 118
V Rokycanech
dne
337 01 ROKYCANY
Čj.: 82785/11/150960402384

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 10.05.2011 do dne 09.06.2011 je v budově Finančního úřadu v Rokycanech kancelář č. dveří 209 ve dnech Pondělí a Středa od 08:00 do 17:00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 43778/11/150960402384, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2011.

L.S.
Ing. Radomír Kašák
vedoucí odd. majetkových daní a ost. agend
(Identita autora podpisu je neznámá) Podepsal Ing. Radomír Kašák Čas: 2011.05.05 08:51:54 +02’00‘
Důvod:
Umístění: