Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 30.9.2013 v 19.00 na Obecním úřadě.

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Smlouva s p. Královcovou – paušální platby
  5. Změna cenové nabídky na opravu střechy (vícepráce)
  6. Nová smlouva s O2
  7. Pronájem vodoteče par. č. 127
  8. Oprava komunikací v obci
  9. Různé
  10. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 23.09.2013

Svěšeno z úřední desky dne: