Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná ve středu 8.10.2014 od 19 hodin v sále Obecního domu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Dopravní koncept
 5. Územní plán
 6. Prodej komunikace p.č. 293/10 a 293/12 v k.ú. Sedlecko
 7. Prodej pozemku p.č. 418/38 a 418/26 v k.ú. Smědčice
 8. Vyjádření k projektové dokumentaci k výstavbě RD p.č.502/22
 9. Smlouva s firmou EKOKOM
 10. Výběr firmy na opravu místních komunikací
 11. Smlouva o dílo s vybranou firmou
 12. Smlouva o stavbě s ČEZ
 13. Rozpočtové opatření
 14. Směna částí pozemků p.č. 107 a 110 – oznámení záměru
 15. Volba zástupce pro věci technické na zateplení OD
 16. Zadávací dokumentace projektu na zateplení
 17. Různé – oprava zápisu ze dne 11.8.2014 – bod č. 4
 18. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 01.10.2014

Svěšeno z úřední desky dne: