Zasedání zastupitelů obce Smědčice se bude konat

ve čtvrtek 24.10.2019 od 19 hodin na OÚ, v případě většího zájmu občanů v Obecním domě.

Program:

  • Volba zapisovatele
  • Volba ověřovatelů
  • Schválení programu 
  • Žádost o finanční příspěvek Zvíkovecká kytička
  • Výběr firmy na realizaci 2 nových větví VO
  • Schválení  smlouvy o dílo s vybranou firmou
  • Smlouva o VB s ČEZ – uložení kabelu NN na pozemku p. č.  54/1
  • Diskuze