záměr směna pozemků

Obec Smědčice

Smědčice 32

338 24 p.Břasy 1

IČO 00573850                

                                                                   Smědčice dne 26.10.2020                                                                                                                          

 Oznámení o záměru směnit pozemky 

Obec Smědčice  zveřejňuje podle § 39,odst.1, zák.č.128/2000 Sb. o obcích,v platném znění a na základě usnesení veřejného zasedání zastupitelů obce ze dne 22.9.2020,

záměr směnit pozemkové parcely: 

p.č.528, ostatní plocha, zp. využití jiná plocha, o výměře 768 m², dále p.č. 509/24, orná půda  o výměře 53m² a pozemek p.č. 509/25, orná půda o  výměře 112 m² v k.ú.Smědčice,

ve  vlastnictví SB reality , zapsaných na LV 1023 

                        za pozemkové parcely 

p.č. 417, orná půda o výměře 814 m² a p.č. 418/61, orná půda o výměře 120 m² v k.ú.Smědčice,

v majetku obce Smědčice, zapsaných  na LV 10001.

       

Dle citovaného zákona mají občané právo, se k tomuto záměru vyjádřit písemně

do  15 dnů ode dne vyvěšení. 

                                                                                                             

                                                                              Jana Šrédlová

                                                                              starostka obce

                 

                                                                                                           

 

Vyvěšeno na ÚD a El.ÚD dne:26 .10.2020

 

Svěšeno dne: