Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 29. 8. 2011 v 19.00 hodin
ve společenské místnosti Obecního úřadu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Pronájem prostor bývalého kosmetického salonu
 5. Vyjádření k pasportu stavby na pozemku p.č. 440
 6. Smlouva o zřízení věcného břemene pro spol. ČEZ na pozemku p.č. 433/33 KN
 7. Cenové nabídky nového potrubí přítoku koupaliště – výběr dodavatele
 8. Žádost o odprodej části pozemku p.č. 110
 9. Znovu projednání odprodeje pozemku p.č. 109
 10. Rozpočtová úprava č.1
 11. Různé
  • seznámení se situací duplicitního vlastnictví č.p. 189/2 (obec Smědčice – Tekro)
  • prodloužení dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce
  • cenová nabídka na průzkum MK na pozemku 502/27
 12. Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 22.8. 2011

Svěšeno z úřední desky dne: