Obec Smědčice

Smědčice 32

338 24 p.Břasy 1

IČO 00573850

Smědčice dne 1.9.2011

Oznámení o záměru prodat pozemek

Obec Smědčice zveřejňuje podle § 39 ,odst. 1, zák. č. 128 / 2000 Sb. o obcích, v platném znění a na základě usnesení veřejného zasedání zastupitelů obce ze dne 29.8.2011,

záměr prodat pozemkovou parcelu

č.p. 109, druh pozemku:ostatní plocha,způsob využití:ostatní komunikace, o výměře 187 m2 v k.ú. Smědčice,

v majetku obce Smědčice, zapsanou na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,Katastrální pracoviště Rokycany.

Přes pozemek vede obecní kanalizace.

Poučení

Dle citovaného zákona mají občané právo, se k tomuto záměru vyjádřit písemně,

Obecnímu úřadu ve Smědčicích nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení.

Zájemce bude vybrán do konce měsíce září 2011.

Přílohu tvoří katastrální mapa s vyznačením pozemku.

Jana Šrédlová

starostka obce

Vyvěšeno dne: 2.9.2011

Svěšeno dne: