Bioodpad od koupaliště

Dobrý den vážení spoluobčané,sousedi,

dovoluji si touto cestou poděkovat p.Pavlu Trnkovi ml.,který v rámci sponzorského daru obci zajistil naložení a odvoz bioodpadu od koupaliště.Práce to nebyla snadná,protože povrch se mírně  svažuje a hlavně je podmáčen.Další nepříznivou okolností bylo  i to,že se nedodržel systém skladování bioodpadu( větve a tráva  odděleně) .Přesto  se podařilo a hromada je v kompostárně v Chrástu.Takže Pavle ještě jednou díky a omluva pro pana řidiče,který to v kompostárně za ty větve schytal .

Bohužel od letošního roku je kompostárna pro okolní obce i jejich občany zpoplatněna.Za uložení již zmíněného bioodpadu zaplatíme Obecnímu úřadu  Chrást 4500,-Kč.Proto Vás prosím,pokuste se zužitkovat bioodpad ze svých zahrádek sami a ještě víc prosím,nedávejte ho ke koupališti,protože tam se už skladovat nebude.

Děkuji.Jana Šrédlová

Svoz nebezpečného odpadu

Dne 28.dubna 2011 bude od 15.40 do 15.55 uskutečněn svoz nebezpečného odpadu. Barvy,laky,pneumatiky,vysloužilé elektro spotřebiče,zářivky a další nebezpečný odpad můžete dopravit  jako v předešlých letech na náves pod kaštany.
Děkuji.Jana Šrédlová

Poděkování

Uplynulou sobotu se konal jarní úklid obce a jejího okolí. Podařilo se:

 • odtěžit část padlých kmenů z rokle, které použijeme na akce u hřiště
 • vyklidit a uspořádat budovu bývalého krámu a hasičárnu
 • použít část obecního kompostu na pohnojení, v minulých letech nově vysázených, stromů a keřů
 • natřít rzí ohrožené prvky u hřiště
 • odstranit sušáky na hadice u hřiště, které bychom rádi použili na přístřešek, zakrývající dříví, v blízkosti ohniště
 • vyčistit „pangejty“ podél cest směrem na Sedlecko, Chrást i Bušovice
 • odstranit stožáry na vlajky v prostoru před OÚ, které bychom rádi upravili pro využití obecních akcí
 • vytvořit plán nové kružby (dřevěné půlkulaté vitrážované okénko) nad vchodem do kapličky
 • To vše se povedlo hlavně díky ochotě a času těch, kteří přiložili ruku k dílu. Nejmladšími účastníky byli Martin Vaňo Kopecký a Kuba Štěpánek, ti starší pak: P. Marková, J. Bernášková, O+M+B Blechovi, R. Babka, V. Pecka, L. Kruml, J. Sieber, P. Leitl, R. Šollar, R. Uzel, V+M Jonášovi, P. Turek, M. Brož, J. Šimiliak, M. Harant a M. Kondr.

  Děkuji nejen Vám, ale i Vašim rodinám, které Vás na jarní úklid propustili. Těším se na další setkávání a nejen pracovní.
  Vláďa Sosna

  Zápis ze zasedání zastupitelů obce dne 11.4.2011

  Zápis ze zasedání zastupitelů obce dne 11.4.2011 je k dispozici.

  Program jarního úklidu obce

  Vážení spoluobčané a milé děti,
  v sobotu 16.4.2011 se bude konat jarní úklid obce. Sraz v 8.30 před budovou OÚ.

  Program

 • úprava plakátovací plochy na návsi
 • vytěžení padlých kmenů z plochy nad roklí
 • nátěrové práce na hřišti
 • úprava sušáků na hasičské hadice u hřiště
 • čištění „pangejtů“ ve směrech Chrást, Sedlecko, Bušovice
 • úklid hasičárny
 • Více >

  Oznámení o záměru směnit pozemky

  Obec Smědčice
  Smědčice 32
  338 24 p.Břasy 1
  IČO 00573850

  Smědčice dne 12.4.2011

  Oznámení o záměru směnit pozemky

  Obec Smědčice zveřejňuje podle § 39,odst.1, zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění a na základě usnesení veřejného zasedání zastupitelů obce ze dne 11.4.2011

  záměr směnit pozemkovou parcelu

  č.p. 534/12, ostatní plocha o výměře 139 m2 v k.ú. Smědčice, v majetku obce Smědčice, zapsanou na LV 10001

  za pozemkovou parcelu

  č.p. 534/11, ostatní plocha o výměře 174 m2 v k.ú.Smědčice v majetku p. Jaroslava Trnky a p.Bohumily Trnkové zapsanou na LV 640.

  Poučení

  Dle citovaného zákona mají občané právo se k tomuto záměru vyjádřit písemně Obecnímu úřadu ve Smědčicích nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení.

  Jana Šrédlová
  starostka obce

  Vyvěšeno dne: 13.4.2011

  Svěšeno dne:

  Oznámení o záměru prodat movitý majetek

  Obec Smědčice
  Smědčice 32
  338 24 p.Břasy 1
  IČO 00573850

  Smědčice dne 12.4.2011

  Oznámení o záměru prodat movitý majetek

  Obec Smědčice zveřejňuje podle § 39 zák.č.128/2000 Sb. o obcích,ve znění pozdějších předpisů a na základě usnesení veřejného zasedání zastupitelů obce ze dne 11.4.2011 záměr prodat movitý majetek, a to

  hasičskou stříkačku značky PPS 12,

  rok výroby 1971

  Nabídky mohou zájemci doručit do 15 dnů od zveřejnění záměru na adresu obecního úřadu.

  Po tomto termínu bude z nabídek zájemce vybrán starostkou a místostarostou .

  Bližší informace na tel.724 181 354, prohlídka nabízené stříkačky možná v úředních hodinách OÚ.

  Jana Šrédlová
  starostka obce

  Vyvěšeno dne: 13.4.2011

  Svěšeno dne: