Program jarního úklidu obce

Vážení spoluobčané a milé děti,
v sobotu 16.4.2011 se bude konat jarní úklid obce. Sraz v 8.30 před budovou OÚ.

Program

 • úprava plakátovací plochy na návsi
 • vytěžení padlých kmenů z plochy nad roklí
 • nátěrové práce na hřišti
 • úprava sušáků na hasičské hadice u hřiště
 • čištění „pangejtů“ ve směrech Chrást, Sedlecko, Bušovice
 • úklid hasičárny
 • Více >

  Oznámení o záměru směnit pozemky

  Obec Smědčice
  Smědčice 32
  338 24 p.Břasy 1
  IČO 00573850

  Smědčice dne 12.4.2011

  Oznámení o záměru směnit pozemky

  Obec Smědčice zveřejňuje podle § 39,odst.1, zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění a na základě usnesení veřejného zasedání zastupitelů obce ze dne 11.4.2011

  záměr směnit pozemkovou parcelu

  č.p. 534/12, ostatní plocha o výměře 139 m2 v k.ú. Smědčice, v majetku obce Smědčice, zapsanou na LV 10001

  za pozemkovou parcelu

  č.p. 534/11, ostatní plocha o výměře 174 m2 v k.ú.Smědčice v majetku p. Jaroslava Trnky a p.Bohumily Trnkové zapsanou na LV 640.

  Poučení

  Dle citovaného zákona mají občané právo se k tomuto záměru vyjádřit písemně Obecnímu úřadu ve Smědčicích nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení.

  Jana Šrédlová
  starostka obce

  Vyvěšeno dne: 13.4.2011

  Svěšeno dne:

  Oznámení o záměru prodat movitý majetek

  Obec Smědčice
  Smědčice 32
  338 24 p.Břasy 1
  IČO 00573850

  Smědčice dne 12.4.2011

  Oznámení o záměru prodat movitý majetek

  Obec Smědčice zveřejňuje podle § 39 zák.č.128/2000 Sb. o obcích,ve znění pozdějších předpisů a na základě usnesení veřejného zasedání zastupitelů obce ze dne 11.4.2011 záměr prodat movitý majetek, a to

  hasičskou stříkačku značky PPS 12,

  rok výroby 1971

  Nabídky mohou zájemci doručit do 15 dnů od zveřejnění záměru na adresu obecního úřadu.

  Po tomto termínu bude z nabídek zájemce vybrán starostkou a místostarostou .

  Bližší informace na tel.724 181 354, prohlídka nabízené stříkačky možná v úředních hodinách OÚ.

  Jana Šrédlová
  starostka obce

  Vyvěšeno dne: 13.4.2011

  Svěšeno dne:

  Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

  Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 11.4. 2011 v 19.00 hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu.

  Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Volba zastupitele do DSO – Zásobení vodou obcí Bušovice – Smědčice
  5. Vyhláška o volném pohybu psů na veřejném prostranství
  6. Smlouva o budoucí smlouvě O zřízení věcného břemene a souhlasu zřízením stavby
  7. Schválení přístavby č. p. 21
  8. Zpráva o výsledku auditu
  9. Návrh na zapsání věcného břemene na p. č. 348 na pozemkovém fondu
  10. Prodej hasičské stříkačky
  11. Diskuze – připomínky občanů

  starostka obce Jana Šrédlová

  Vyvěšeno na úřední desce dne 04.04. 2011

  Svěšeno z úřední desky dne:

  Výsledky obecní ankety

  Vážení spoluobčané,

  v příloze naleznete výsledky obecní ankety, která probíhala v únoru / březnu 2011. Všem respondentům děkujeme za zájem a čas, který věnovali vyplnění. Zvláště pak děkujeme těm, kteří prostřednictvím ankety nabídli obci svou pomoc.

  za OÚ Smědčice,

  Martin PILAŘ

  Anketa_Co_bych_zlepsil_ve_sve_obci_Smedcice_VYSLEDKY

  Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

  Zasedání zastupitelstva v termínu 6.4.2011 se ruší.

  Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná ve středu 6.4. 2011 v 19.00 hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu.

  Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Volba zastupitele do DSO – Zásobení vodou obcí Bušovice – Smědčice
  5. Diskuze – připomínky občanů

  starostka obce Jana Šrédlová

  Vyvěšeno na úřední desce dne: 31.03. 2011

  Svěšeno z úřední desky dne:

  Setkání se zastupitelstvem obce – program

  Vážení spoluobčané,
  srdečně vás zveme na setkání se zastupitelstvem obce, které proběhne v pátek 1.4. v 19:00 v budově „bývalého krámu“.

  Program:

  • Finance a hospodaření
  • Vodovod
  • Vyhodnocení ankety
  • Dopravní koncept obce
  • Proč se přihlásit k trvalému pobytu
  • Webové stránky obce a jejich možnosti
  • Výsledek inventury
  • Změna územního plánu
  • Hospodaření s odpady
  • Životní prostředí, obecní prostory a výsadba
  • Kultura

  Těšíme se na vaše názory, připomínky a inspiraci

  Vaši zastupitelé