Návrh rozpočtu obce Smědčice pro rok 2012

Návrh rozpočtu

Přerušení dodávky elektřiny dne 24.11.2011

Dne 24.11.2011 bude v naší obci přerušena dodávka elektřiny z důvodu prořezu vedení NN a kácení stromů v blízkosti vedení NN. Od kapličky k Bušovicím bude přerušena dodávka elektřiny od 9. do 10. hodin, na návsi, směr hospoda a Sedlecko od 10. do 12. hodin.
Děkujeme s ZČE za pochopení. Jana Šrédlová

Kontejnér na bioodpad 19.11.2011

V sobotu 19.11.2011,od 8.30 do 12 hod. bude na návsi u kaštanů kontejnér na bioodpad, do kterého bude možno ukládat trávu,listí,zbytky rostlin apod. Nebude možno ukládat větve, zbytky stromů, dřevo či větší kusy kůry apod. Pokud máte zájem přivést větve, kontaktujte Obecní úřad či starostku do 17.11.2011. Při větším počtu zájemců bude
na větve přistaven zvláštní kontejnér. Bioodpad se musí před odevzdáním do kompostárny třídit, na místě bude dohlížet zaměstnanec OÚ.
Tato akce je uspořádána díky domluvě s p.Beránkem, který poskytne kontejnér a zajistí umístění bioodpadu v kompostárně na vlastní náklady.
Tímto panu Beránkovi mnohokrát děkuji. Jana Šrédlová

Územní rozhodnutí o pozemku parc.č. 608 v k.ú. Smědčice

Územní rozhodnutí mění druh pozemku parc.č. 608 v k.ú. Smědčice z orné půdy na ostatní plochu.

Změna programu zasedání zastupitelů obce

Z programu zasedání zastupitelů konaného dne 7.11.2011 bude vypuštěn bod č.8-Změny v územním plánu.Tento bod budou zastupitelé projednávat na některém z dalších zasedání.
Děkuji za pochopení. Jana Šrédlová

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 7.11. 2011 v 19.00 hodin
ve společenské místnosti Obecního úřadu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemků
  p.č. 509/16, 530/1, 533/9, 533/15
 5. Nabídky zájemců o pronájem nebyt. prostor,
  výběr nového nájemce
 6. Cenová nabídka na odkup části pozemku p.č. 110
 7. Vyjádření k vybudování vrtané studny na p.č. 545/3
 8. Změny v územním plánu
 9. Schválení dodatku č. 1 od Asseco Solutions
 10. Různé – zpráva kontrolního výboru
 11. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 31.10. 2011

Svěšeno z úřední desky dne: