Záměr obce dát do výpůjčky místní pohostinství

Obec Smědčice

Smědčice 32, 338 24 p. Břasy

e-mail:podatelna@smedcice.cz

DS: ceway9p

Oznámení obce Smědčice o záměru obce vypůjčit nemovitý majetek ve vlastnictví obce

v souladu s ust.§ 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje obec Smědčice svůj záměr vypůjčit od 15.5. 2020 místní  malé pohostinství, část nemovitosti – budovy Smědčice 32, ve vlastnictví obce Smědčice,zapsané na listě vlastnickém č. 1001 pro KÚ Smědčice

prostory:

pohostinství cca (39,5 m²) a kuchyňka cca (6,5 m²) vč. vnitřního vybavení,

sklad cca (16 m²), letní terasu s posezením, společné prostory včetně WC

K záměru obce se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky na obecním úřadu ve Smědčicích vždy v úterý od 17.00 do 19.00 hodin, popřípadě poštou na adresu níže uvedenou, a to ode dne zveřejnění tohoto záměru do 14. 5. 2020 (datum doručení, ne podání na poště).

Nabídka musí obsahovat údaje o zájemci, záměr budoucího využití nemovitosti, včetně představ zájemce o provedení případných stavebně technických úprav nemovitosti souvisejících s jejich budoucím využití a jejich financování, o době výpůjčky

Prohlídka nabízených prostor  pohostinství je možný domluvit na tel. čísle 724 181 354

UPOZORNĚNÍ: Energie bude hradit vypůjčitel, vytápění přímotopy a krbovými kamny

Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

Ve Smědčicích  30.4.2020                                                                Jana Šrédlová – starostka obce

 

záměr pohostinství mapa

 

Oznámení o konání zasedání zastupitelů obce 4. 5. 2020 v 18 hodin

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

se uskuteční v pondělí 4. 5. 2020 od 18 hodin v Obecním domě.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Rámcová smlouva s Plzeňským Prazdrojem a.s.   
 5. Výsledek přezkumu hospodaření obce auditory Plzeňského krajského úřadu
 6. Smlouva o spolupráci s obcí Bušovice na společném zadání projektu na zásobování vodou
 7. Žádost o příspěvek na provoz Linky bezpečí z.s.
 8. Diskuze 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 23. 4. 2020

Svěšeno z úřední desky dne: 

Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí na rok 2020

Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí na rok 2020 [.pdf, 66 KB]

Oznámení o záměru propachtovat pozemky

Obec Smědčice                                                                         Ve Smědčicích dne 22. 4. 2020

Smědčice 32

338 24 p. Břasy 1

IČO 00573850                

 

Oznámení o záměru propachtovat pozemky

 

 

Obec Smědčice zveřejňuje podle § 39, odst. 1, zák. č. 128 / 2000 Sb. o obcích, záměr propachtovat  pozemky:

 1. p.č. 322/4     trvalý travní porost o výměře 432 m²
 2. p.č. 433/33   orná půda o výměře 1 061m²
 3. p.č. 445/11   orná půda o výměře 1 625 m²
 4. p.č. 445/37   orná půda o výměře 10481 m²  
 5. p.č. 479/2    orná půda o výměře 708 m²
 6. p.č. 417   orná půda o výměře  814 m²
 7. p.č. 509/28   orná půda o výměře 178 m²
 8. p.č. 515/50   orná půda o výměře 105 m²
 9. p.č. 515/51  orná půda o výměře 209 m²
 10. p.č. 515/52 orná půda o výměře 279 m²
 11. p.č. 526/5 trvalý travní porost o výměře 4 183 m²

  v k. ú. Smědčice, v majetku obce Smědčice, zapsanou na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany.

 

K záměru obce se mohou zájemci písemně vyjádřit a předložit své nabídky na obecním úřadu ve Smědčicích vždy v úterý od 17.00 do 19.00 hodin, nebo poštou na výše uvedenou adresu do 15. 5. 2020.

 

Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

 

Přílohu tvoří katastrální mapa s vyznačením pozemků

 

Přílohy:

Informace k zápisu dětí do MŠ Chrást

Zápis do Mateřské školy Chrást

pro školní rok 2020/2021

se uskuteční

v pátek 15. 5. 2020.

V souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID – 19 bude zápis probíhat

bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců.

 

Žádosti o přijetí se budou přijímat v době od 2. 5. do 14. 5. 2020, a to prostřednictvím:

 1. Datové schránky – datová schránka MŠ Chrást:  su3kppz
 2. E-mailem s uznaným elektronickým podpisem na adresu mschrast@email.cz (nelze poslat prostý e-mail)
 3. Osobním předáním dne 12. 5. 2020 od 8:30 do 15:30 u vchodu MŠ vložením do schránky v přítomnosti ředitelky školy
 4. České pošty doporučeným dopisem na adresu Železniční 486, 330 03 Chrást

 

Dokumenty potřebné k zápisu dítěte:

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 2. Prostá kopie rodného listu dítěte
 3. Čestné prohlášení k očkování dítěte
 4. Prostá kopie očkovacího průkazu dítěte

 

Žádost o přijetí a vzor čestného prohlášení k očkování naleznete ke stažení

na webových stránkách www.mschrast.cz

 

Více zde: https://www.mschrast.cz/products/yyyyy/

Sběrné místo na odpady

Od 18. 4. 2020 znovu otevřeno každou sobotu 16 – 17 hodin a to pouze pro občany Smědčic.

Ti mohou vozit bio odpad, větve, velkoobjemový odpad (např. matrace, nábytek, koberce) a kovy. Jiné odpady nebudou akceptovány.

Dotované kompostéry

Občané Smědčic si mají možnost objednat přes obec kompostéry, 85% by bylo uhrazeno z dotace, pokud by se ji podařilo získat. Pokud tedy máte o nějaký ze čtyř níže uvedených kompostérů zájem, prosím, závaznou písemnou objednávku s objemem a cenou kompostéru zaslat na OÚ Smědčice do 26. 4. 2020.Pokud by dotace nevyšla, kontejnery se kupovat nebudou.

 

Kompostery_produktovy list

JRK s.r.o. dodala tyto informace:

Na český trh dodáváme kvalitní kompostéry již více jak 10 let. Jedná se o nejlepší variantu, jak předcházet vzniku odpadu a výrazně si snížit množství produkovaného odpadu, který zatěžuje obecní rozpočet.

Výhody námi dodávaných kompostérů:

 • Životnost minimálně 20 let
 • Materiál z kvalitního plastu, síla stěny minimálně 6mm, UV stabilní (neztrácí časem barvu)
 • Chytrý systém vnitřního žebrování a provzdušňovacích otvorů pro optimální proces rozkladu bioodpadu
 • Vysoká tepelná izolace – nezbytné pro rychlé a kvalitní kompostování
 • Proces kompostování urychlen až o 50%
 • Velmi jednoduchá manipulace při vkládání/překopávání/vyndavání kompostu díky pohodlnému přístupu ze všech stran
 • Díky celkové uzavřené konstrukci se eliminují vnější vlivy a zabraňuje se vniku škůdců
 • Jako jediný kompostér na světovém trhu s certifikátem Repairably – veškeré díly držíme skladem. V případě zničení jakéhokoliv dílu jednoduchá náhrada za zlomek původní ceny. Není nutné pořizovat celý kompostér znovu.
 • Elegantní design vhodný pro jakoukoliv zahradu

Jsme největším dodavatelem kvalitních kompostérů v ČR přes 10 let, proto jsou všechny naše produkty časem prověřené a můžeme za ně 100% ručit. 

 

V příloze přikládám názorné video, kde uvidíte konstrukci těchto kompostérů a manipulaci s nimi. Dle povytažení spojovací tyče lze otevřít pouze spodní část, či úplně celou stěnu.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ShRGOzi3Wb4&t=6s

 

Projektové ceny nejčastěji dodávaných kompostérů:

 

675 litrů – 2500 Kč bez DPH

1050 litrů – 3500 Kč bez DPH

1400 litrů – 5000 Kč bez DPH

2000 litrů – 7000 Kč bez DPH

 

Doporučuji využít pouze tyto 4 varianty, které pokryjí jak malé zahrady, tak i ty velké. 

 

Obecně platí, že 1litr objemu kompostéru = 1m2 plochy zahrady

 

Ke každému kusu kompostéru také dodáváme brožuru „Kompostování v domácích kompostérech“, protože víme, že osvěta obyvatel je stejně důležitá jako kvalitní produkt.