Vyjádření Osecké zemědělské společnosti k hubení hrabošů

Aplikace rodenticidu (přípravku na hubení myšovitých) na polích obhospodařovaných Oseckou zemědělskou společností  je uskutečněna z důvodu Mimořádného rostlinolékařského opatření, vydaného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) s cílem snížit početnost a omezit šíření kalamitně přemnoženého hraboše polního.

Aplikace je umožněna pouze za striktně vymezených podmínek a pouze na polích, na kterých ÚKZÚZ provedl místní šetření a zjistil kalamitní výskyt. K ošetření je povolen přípravek Stutox II, granule, které jsou aplikovány na povrch půdy.

Častý je dotaz, zda přípravek představuje ohrožení pro domácí zvířata. Rodenticid je toxický při pozření, proto je formulován tak, aby nebyl pachově atraktivní a nelákal k sežrání. Při pozření otrávené myši jisté riziko existuje, přesto v oblastech, kde je Stutox aplikován, nejsou hlášeny úhyny domácích zvířat. Pole jsou povinně osazena informačními tabulemi o omezení vstupu, za vstup domácích zvířat samozřejmě zodpovídá majitel. Vlivem vzdušné vlhkosti se granule během 2-3 dní zcela rozpadnou. Tím je redukována expozice a riziko otravy necílových organismů.

Druhý častý dotaz se týká reziduí v půdě a vodě. Účinná látka (fosfid zinečnatý) se po setkání s vlhkostí rozpadá na základní prvky vodík, fosfor a zinek a jejich sloučeniny, které jsou v půdě normálně zastoupeny. Proto pro půdu ani spodní vody žádné riziko nepředstavuje.

Ač se to na první pohled nezdá patrné, kalamita hraboše už není záležitostí Moravy, ale i Čech. Přemnožený hraboš není huben jen jako polní škůdce, ale také proto, že je významným a prokázaným nositelem chorob přenosných na člověka a hospodářská zvířata, například tularémie, leptospiróza, toxoplasmosa, ale i klíšťová encefalitida a borelióza.

Ing. Kateřina Málková Ph.D.,specialista RV

tel: 702 006 399

Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s.

Oznámení o ošetření polí látkou proti hrabošům

Osecká zemědělská a obchodní společnost oznamuje, že aplikovala látku RODENTICID (pro hubení hrabošů) na některá pole v katastru obce Smědčice a Bušovice.

Jedná se o pole mezi Smědčicemi a Bušovicemi. Pole jsou označena cedulemi s upozorněním.

Pole ošetřené přípravkem RODENTICID 1. 4. 2020

Další změny jízdních řádů BUS od 1. 4. 2020

Od 1. dubna se omezují další autobusové spoje. Omezení byla přijata na základě podnětů od řidičů, resp. dopravců, které spoje jezdí zcela prázdné.
Kompletní seznam dotčených spojů naleznete na stránkách integrované dopravy Plzeňského kraje

Neměl by být ovlivněn žádný ze spojů, které momentálně obsluhují naši obec, ale můžou být ovlivněny navazující autobusové spoje.

I nadále platí původní omezení: https://www.idpk.cz/cz/krizove-autobusove-jizdni-rady-od-18-3-2020/ a https://www.idpk.cz/cz/aktualizovano-provoz-primestske-dopravy-v-souvislosti-se-skolnimi-prazdninami/
Upozorňujeme též na omezení vlakové dopravy: https://www.idpk.cz/cz/krizove-jizdni-rady-na-zeleznici-od-30-3-2020/

 

Projednání výsledků kontroly MV – na zasedání zastupitelů dne 10. 3. 2020

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí výsledek kontroly MV ČR, která proběhla na OÚ Smědčice 28. 1. 2020. Nalezeny 2 pochybení:

1) porušení  § 12 odst. 4 věty druhé zákona o obcích – některé chybějící údaje v evidenci právních předpisů obce 

2) porušení  § 14 odst. 5 písm. d) InfZ zákona o svobodném přístupu k informacím – v některém případě poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacích po zákonem stanovené lhůtě (kdy jako datum doručení byl brán termín přihlášení odpovědné osoby do DS, a ne datum podání žádosti)

Dále vzalo zastupitelstvo  na vědomí  již provedená odstranění nedostatků – doplnění evidence právních předpisů obce  tak, aby obsahovala všechny náležitosti požadované § 12 odst. 4 zákona o obcích  a nápravná opatření k zamezení opakování chyb – žádosti o informace budou řádně vyřizovány ve lhůtě 15 dnů od data podání žádosti, stanovené v § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Podklady za kontrolované období : jednací řád zastupitelstva obce, vedení úřední desky, zápisy ze zasedání + oznámení o jejich konání,  záměry obce nakládat nemovitým majetkem a následné úkony a právní jednání, zvolení finančního a kontrolního výboru a jejich složení, vybraná podání občanů spadající do samostatné působnosti obce, včetně doložení způsobu jejich vyřízení, obecně závazné vyhlášky vydané v kontrolovaném období a jejich evidence, soubor povinně zveřejňovaných informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím, vč. výroční zprávy o činnosti, spisový materiál vedený k vyřízeným žádostem o poskytnutí informací v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím, dohody či smlouvy uzavřené v rámci pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce, kronika obce.

 

Protokol o výsledku kontroly byl po doručení z MV zaslán e-mailem zastupitelům obce k seznámení.

Mimořádné změny ve veřejné dopravě

K 18. březnu přechází veřejná autobusová doprava v Plzeňském kraji na prázdninový režim. Zároveň je omezen na vybraných linkách provoz o víkendu či v podvečerních hodinách. Daná opatření reagují i na omezený počet řidičů.

Kvůli bezpečnostním opatřením se od 16. března 12:00 nastupuje a vystupuje z linkových autobusů jakýmikoliv dveřmi, kromě předních. Řidiči zároveň neprodávají jízdenky. Ve vlacích průvodčí jízdenky nekontrolují.

Pro více informací navštivte prosím web POVED nebo přímo web Integrované dopravy plzeňského kraje.

Střednědobý výhled rozpočtu obce Smědčice 2021 – 2023

Střednědobý výhled rozpočtu obce Smědčice 2021-2023 [.pdf, 107 KB]

Pomoc při zvládání základních životních potřeb

Vláda ČR doporučuje osobám starším 70 let , nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem neodkladné zdravotní péče.

Proto obec bude zajišťovat těmto osobám a dále osobám s onemocněním, o které se nemá kdo postarat, pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

Pokud budete pomoc potřebovat, volejte na číslo 724 181 354 (starostka).